جدول لغات 1 تا 10 آزمون GRE (مقدماتی)


- تمامی پاسخ های این جدول از بین کلمات 1 تا 10 دوره لغات آزمون GRE هستند، که هم اکنون در زبانیک ارایه شده است.
- در صورتی که حرف تایپ شده صحیح باشد، رنگ آن قسمت سبز می شود.


Down:
1. unorthodox
2. having an unpleasant sound
3. boring, dull
4. increase the likelihood of
5. deny, dispute, disagree with, argue with,dissent from, contradict
Across:
1. unorthodox
6. ranting
7. spirited, exuberant, cheerful
8. brief and to the point
9. intimidate
10. moderate, decrease

دریافت پاسخنامه