(این مطلب در حال به روزرسانی است.)

حال

- حال ساده

- حال استمراری

- حال کامل

- حال کامل استمراری

گذشته

- گذشته ساده

- گذشته استمراری

- گذشته کامل

- گذشته کامل استمراری

آینده

- آینده ساده

- آینده استمراری

- آینده کامل

- آینده کامل استمراری