در این قسمت به آموزش مفاهیم Arithmetic با رویکرد بخش Quantitative آزمون GRE می پردازیم.
مباحث آموزش این قسمت

  • The Number Line
  • Absolute Value
  • Addition, Subtraction, Multiplication, Division
  • Integers
  • Exponents and Roots
  • Squares and Square Roots
  • Order of operations

محتوای این دوره از برگرفته از منابع زیر است:

برای دریافت جزوه استفاده شده در ویدیو از گزینه "دانلود" زیر استفاده نمایید

دانلود

پیشنهاد میشود برای تکمیل موارد آموزش داده شده تست های مربوط به مبحث Arithmetic را از کتاب Manhattan, 5Lb. Book of GRE پاسخ دهید.

1.
Quantity A
39 – (25 – 17)
Quantity B
39 – 25 – 17
(A) |
(B) | (C) | (D)
2.
Quantity A
14 – 3 (4 – 6 )
Quantity B
(4) (-3) (2) (-1)
(A) |
(B) |
(C) | (D)
3.
Quantity A
-5 × 1 ÷ 5
Quantity B
-6 × 1 ÷ 6
(A) | (B) |
(C) |
(D)
4.
4. 5 – (4 – (3 - (2 – 1)))
5.
Quantity A
17 (6) + 3 (6)
Quantity B
6 (17) + 6 (3)
(A) | (B) |
(C) |
(D)
6.
Quantity A
-23/2
Quantity B
(-2)2
(A) |
(B) |
(C) | (D)
7.
Quantity A
53-52
Quantity B
-[10 + (-3)2]
(A) |
(B) | (C) | (D)
8.
Quantity A
-10 – (-3)2
Quantity B
5
(A) | (B) |
(C) |
(D)
9.
32/(4 + 6 × 2)
(A) 8/5 | (B) 16/5 |
(C) 2 |
(D) 20 | (E) 28 | (D)
10.
Quantity A
(30,000,000)(2,000,000)
Quantity B
(15,000,000)(4,000,000)
(A) | (B) |
(C) |
(D)


برای مشاهده پاسخ تشریحی این سوالات می توانید ویدیو زیر را مشاهده نماییدبرای دریافت فایل PDF این ویدیو از گزینه "دانلود" زیر استفاده نمایید

دانلود

با زبانیک همراه باشید.