زمان های ساده یا Simple Tenses

گرامرهای مربوط به زمان های ساده یا Simple Tenses،  ساده ترین حالت گرامری زمان در انگلیسی هستند و مثل بسیاری دیگر از فرمت های زمان­ی شامل سه حالت: گذشته (Past)، حال (Present) و آینده (Future) می شوند؛

 

در این مطلب به بررسی آینده ساده یا Simple Future می پردازیم:

  • Simple Future

آینده ساده از سه عبارت will, shall, going to ساخته می شود، در این قسمت نحوه ساخت عبارات مربوط به زمان آینده ساده در زبان انگلیسی با will را بررسی می کنیم:

I will go to Canada. من به کانادا خواهم رفت

(عامیانه: من به کانادا می روم، یا من می رم کانادا؛ البته منظور در آینده است)

You will buy a car. تو یک ماشین خواهی خرید

He will teach French. او فرانسه درس خواهد داد

She will study English. او انگلیسی خواهد خواند

It will rain tomorrow. فردا بارانی خواهد بود

 

به صورت خلاصه مفهوم زمان های ساده در تصویر زیر نشون داده شده است.